Начало /   Новини /   Тръжна документация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP0022.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“

Тръжна документация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP0022.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“

28.01.2020

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: Хоризонтален обработващ център с палетна станция – 1 бр.

Обособена позиция 2:  Хоризонтален струг с удължено тяло с фрезови операции - 1 бр.

Обособена позиция 3: Мобилен оптико емисионен спектрометър - 1 бр.“

Срок за подаване на оферти: от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г, 16:30 ч.

Тръжна документация за изпълнение на проект BG16RFOP002­2.040-0588

-          Публична покана;

-          Методика за оценка на офертите;

-          Образец на оферта, вкл. съставните й части – техническо и ценово предложение;

-          Техническа спецификация;

-          Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.;

-          Изисквания към офертите;

-          Справка за специфичния оборот по (Образец 1);

-          Списък с изпълнени доставки (по Образец 2);

                    -          Проект на договори;

Тръжна документация


Site by Fontan2 & PixelFlower